direct naar inhoud van 4.2 Water
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

4.2 Water

Beleidskader: Watertoets

Voor ruimtelijke plannen is de watertoets verplicht. De initiatiefnemer dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van waterschap Scheldestromen, verantwoordelijk voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer.

Deze waterparagraaf is voorgelegd aan de waterbeheerder. Gelet op de geringe impact van het plan heeft het waterschap aangegeven dat geen overleg ex artikel 3.1.1. Bro hoeft te worden gevoerd en informeel gemeld in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan c.q. dat de waterparagraaf op het eerste zicht geen probleem lijkt. Het wateradvies zal worden gegeven in het kader van de vaststellingsprocedure.

Huidige situatie

Het plangebied Golsteinseweg 6 ligt ten noorden van de kern Middelburg in het afvoergebied van het gemaal Boreel. Het maaiveld ligt tussen N.A.P en 0,5 m + N.A.P.

Via een stelsel van primaire en secundaire waterlopen, bermsloten en kavelsloten wordt overtollig water door neerslag afgevoerd richting gemaal en uiteindelijk uitgelaten op het Kanaal door Walcheren. Het polderpeil is voornamelijk afgestemd op de agrarische belangen.

In de huidige situatie is het perceel reeds bebouwd. De huidige bebouwing is aangesloten op de ter plaatse aanwezige drukriolering.

Problemen met het grondwaterpeil zijn niet bekend. In de (directe) omgeving van het plangebied is geen bijzondere natuur aanwezig waardoor sprake zou kunnen zijn van een hydrologische bufferzone.

In het kader van de afstemming met de ruimtelijke ordening zijn in het Omgevingsplan van de provincie Zeeland waterkansenkaarten opgesteld voor onder andere stedelijke functies. Deze kaarten zijn beschikbaar via de provinciale website. Aan deze kaart zijn voor het plangebied de volgende gegevens te ontlenen.

  • De ondergrond van het plangebied bestaat uit lichte schor.
  • Het grootste gedeelte van het perceel (en omgeving) is sterk zettingsgevoelig. Ter plaatse van de bestaande bebouwing is een klein gedeelte dat weinig zettingsgevoelig is.
  • Het perceel staat zeer niet onder invloed van zoute kwel; er is geen sprake van een zoetwatervoorraad (zeer geringe belvorming).
  • Het grootste gedeelte van het gebied is aangeduid als minder geschikt voor stedelijke ontwikkeling. Dat houdt in dat dit gebied kwetsbaar kan zijn in gevallen van extreme neerslag. Voor stedelijke uitbreiding zijn in principe bijzondere aanvullende maatregelen noodzakelijk om nadelige effecten op het watersysteem te voorkomen.

Toekomstige situatie

Het verhard oppervlak neemt niet toe. Het toekomstig verharde oppervlak (de dagbehandelingsruimte en uitbreiding van de bestaande woning) komt nagenoeg overeen (en is zelfs iets lager) met dat van de te slopen loods.

Nagegaan is aan de hand van de criteria uit de provinciale Handreiking watertoets of de beoogde functiewijziging strijdig is met waterdoelstellingen c.q. noodzaakt tot waterhuishoudkundige maatregelen.

Tabel 4.4. Watertoetsingscriteria

thema   beoogde functiewijziging  
Veiligheid (waterkering)   Het plan bevindt zich buiten de invloedssfeer van waterkeringen.  
Wateroverlast (kwantiteit van het oppervlaktewater)   Het bebouwd oppervlak neemt door het slopen van de loods af en het overige verhard oppervlak (terreinverharding) zal ook niet toenemen.
Aanbevolen wordt bij de bouwwerkzaamheden het hemelwater af te koppelen van de riolering. Naast de bebouwing blijft voldoende onverharde ruimte beschikbaar om neerslag via de grond (bijvoorbeeld grintbak) op te vangen en via grondwater / oppervlaktewater af te voeren. De aanleg van extra waterberging is niet nodig.  
Riolering   De locatie is aangesloten op de ter plaatse aanwezige drukriolering. Hierin treedt als gevolg van voorliggende planontwikkeling geen verandering op.  
Oppervlaktewaterkwaliteit   De oppervlaktewaterkwaliteit wordt door het plan niet nadelig beïnvloed.  
Watervoorziening   De watervoorziening is niet in het geding.  
Volksgezondheid   Niet van toepassing.  
Bodemdaling   Bodemdaling is hier niet van toepassing. Er vindt geen
aanpassing van polderpeilen plaats.  
Grondwateroverlast   Binnen het plangebied vindt geen onttrekking plaats van (diep) grondwater. Het plangebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingszone.  
Grondwaterkwaliteit   De grondwaterkwaliteit wordt niet negatief beïnvloed. Het gebruik van uitlogende bouwmaterialen zoals lood en zink moet worden vermeden.  
Verdroging/natte natuur   Verdroging is niet aan de orde. Het plangebied grenst niet aan nat natuurgebied.  
Onderhoud   De ontwikkeling leidt niet tot verandering in waterlopen of waterschapswegen.