direct naar inhoud van 4.6 Milieuhinder en omliggende functies
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

4.6 Milieuhinder en omliggende functies

Omliggende functies

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang om tussen bedrijvigheid en gevoelige functies voldoende rekening te houden met milieuaspecten. Dit om ter plaatse van woningen een goed woon- leefklimaat te waarborgen en de bedrijfsvoering en milieuruimte van omliggende bedrijven niet onnodig te beperken.

Op een afstand van 210-220 meter van de beoogde woonzorgvoorziening bevindt zich Kaasboerderij "Schellach". In de directe omgeving zijn geen andere bedrijven of milieuactiviteiten aanwezig die in het kader van milieuwetgeving van belang zijn voor het beoordelen van eventuele hinder.

Kaasboerderij Schellach iseen melkrundveebedrijf met een boerderijwinkel. In de winkel worden hoofdzakelijk streek- en zuivelproducten, afkomstig van het eigen bedrijf, verkocht. De omliggende akkerlanden worden benut voor het telen van voer voor het melkvee. Het bedrijf heeft 80 melkrunderen en 80 kalveren op het bedrijf.

De bedrijfsactivteiten van de kaasboerderij moeten voldoen aan de voorschriften behorende bij het Besluit landbouw milieubeheer. Op grond van artikel 4 van het besluit moet de afstand tot woonbebouwing (waartoe de beoogde woonzorgvoorziening kan worden gerekend) ten minste 100 meter bedragen. Wordt aan deze afstand niet voldaan, dan veranderd het toetsingkader voor de bedrijfsactiviteiten van de kaasboerderij. Het bedrijf moet dan een omgevingsvergunning aanvragen en tevens voldoen aan de eisen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

Aan genoemde 100 meter afstand wordt ruimschoots voldaan: de werkelijke afstand bedraagt immers meer dan 200 meter. Zodoende blijft ook na de beoogde functiewijziging van het perceel Golsteinseweg 6 het Besluit landbouw milieubeheer op de kaasboerderij van toepassing. De beoogde ontwikkeling legt zodoende geen beperkingen op aan de bedrijfsvoering van de kaasboerderij.

Nu bovendien ruimschoots aan de afstandseis uit het besluit kan worden voldaan, mag tevens worden aangenomen dat ter plaatse van de Golsteinseweg 6 een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.


Conclusie

De nabij gelegen kaasboerderij wordt niet belemmerd in zijn bedrijfsvoering als gevolg van de komst van de woonzorgvoorziening met dagbesteding.

Ook is gelet op de ruime afstand tot de kaasboerderij een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woonzorgvoorziening met dagbesteding gewaarborgd.