direct naar inhoud van 4.9 Externe veiligheid
Plan: Golsteinseweg 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGMGOL-VG99

4.9 Externe veiligheid

Bij het mogelijk maken van nieuwe gevoelige functies is het aspect externe veiligheid van groot belang. Bij ruimtelijke plannen heeft dit betrekking op:

  • vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of via leidingen;
  • bedrijven in de directe omgeving waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid.

Wat betreft externe veiligheid is voor voorliggende planontwikkeling van belang dat over de nabijgelegen rijksweg N57 transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. In de directe omgeving zijn geen bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid.

Het toetsingskader voor het transport van gevaarlijke stoffen is de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (CRVGS, 2004). Conform de CRVGS worden aan het gebruik van gronden op een afstand van meer dan 200 meter vanaf een transportroute voor gevaarlijke stoffen geen beperkingen gesteld. Wel dient het groepsrisico (kwalitatief) te worden verantwoord.

De locatie Golsteinseweg 6 ligt op een afstand van 300 meter van deze route. Gezien de geringe toename van het aantal personen in het invloedsgebied is het niet nodig om de hoogte kwantitatief vast te stellen.

Het relevante scenario voor de locatie is het overtrekken van een toxische wolk als gevolg van een incident met een tankauto geladen met giftige stoffen. Voorliggend plan voorziet in de realisering van een woonzorgvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze mensen zijn verminderd tot niet zelfredzaam. Daarom wordt als ontwerpcriterium aan de architect meegegeven dat de in het pand aan te leggen mechanische ventilatie op eenvoudige wijze moet kunnen worden afgesloten in geval van een calamiteit op de N57. Een goede werkinstructie voor de aanwezige leiding is daar een onderdeel van. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van de aanwezigen aanzienlijk vergroot.

Het bevoegd gezag acht de toename van het groepsrisico verantwoord, om de volgende redenen:

  • de toename is gering;
  • de locatie ligt op ruim 300 m afstand van de route gevaarlijke stoffen;
  • er worden maatregelen getroffen om de zelfredzaamheid van de aanwezigen te vergroten.