direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': uitsluitend een begraafplaats;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch waarden': tevens cultuurhistorisch waarden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 1': een gedenkteken;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 2': een slipdepot;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, en parkeervoorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden zijn gebouwen geen woningen zijnde en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan;
 • b. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter;
 • c. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de onderlinge afstand ten minste 3 meter;
 • d. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer bedraagt ten minste 40 meter bij de volgende wegen:
  • 1. Nieuwe Vlissingseweg;
  • 2. Postweg (N665);
  • 3. Veerseweg;
  • 4. N57;
  • 5. A58;
 • e. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer van de overige wegen bedraagt ten minste 20 meter.
12.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte /
inhoud  
1   bedrijfsgebouwen en overkappingen   zie aanduiding   zie aanduiding   zie in de kolom bestaande oppervlakte in bijlage 3  
2   terreinafscheiding grenzend aan openbaar gebied     1 m    
3   overige terreinafscheidingen     2 m    
4   overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde  
  2 m    
12.3 Ontheffing van de bouwregels
12.3.1 Vergroting gebouwen binnen het bestemmingsvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in sublid 12.2.2 onder 1 voor het vergroten van de oppervlakte gebouwen en overkappingen binnen het bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het bebouwde oppervlak bedraagt ten hoogste het in bijlage 3, in de kolom maximale oppervlakte gebouwen/overkappingen, genoemde oppervlak;
 • b. ontheffing wordt verleend indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate landschappelijke inpassing van het bouwvlak, alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschapsdeskundige;
 • c. ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
 • d. ontheffing wordt slechts verleend als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het verbeteren van de inrichting van het erf, alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschapsdeskundige;
 • e. ontheffing wordt verleend indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing;
 • f. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
12.3.2 Bouwen nabij de bestemming Verkeer

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 12.2.1 onder d en e voor het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van respectievelijk 20 of 40 meter tot de bestemming Verkeer, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. ontheffing leidt niet tot een verkeersonveilige situatie;
 • b. ontheffing leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie van de weg;
 • c. voor het verlenen van de ontheffing wordt door burgemeester en wethouders advies gevraagd aan de wegbeheerder;
 • d. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
12.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. opslag van goederen buiten gebouwen is niet toegestaan.