direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie-Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein': uitsluitend een kampeerterrein;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 1': uitsluitend een scoutingterrein;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 2': uitsluitend groepskamperen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 3': uitsluitend een minicamping;
 • e. vervallen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 8: uitsluitend een overloopterrein;
 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Toelaatbaarheid bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
 • b. tenzij anders is aangeduid, is per bestemmingsvlak ten hoogste één bedrijfswoning met aan-, uit- en bijgebouwen toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'zonder bedrijfswoning' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding kampeerterrein is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan;
 • e. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter;
 • f. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de onderlinge afstand ten minste 3 meter;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 8' zijn geen gebouwen of overkappingen toegestaan;
 • h. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer bedraagt ten minste 40 meter bij de volgende wegen:
  • 1. Nieuwe Vlissingseweg;
  • 2. Postweg (N665);
  • 3. Veerseweg;
  • 4. N57;
  • 5. A58;
 • i. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer van de overige wegen bedraagt ten minste 20 meter.
16.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   bedrijfswoning   6 m   10 m   750 m³  
2   aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning, inclusief overkappingen   3 m   6 m   60 m²  
3   bijgebouwen bij een standplaats ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'     3 m   6 m²  
4   centrale voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'   4 m   8 m   zie in de kolom bestaande oppervlakte in bijlage 3  
5   Sanitairgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' en de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 3'   4 m   8 m   zie in de kolom bestaande oppervlakte in bijlage 3  
6   bijgebouwen of overkapping     4 m   60 m²  
7   terreinafscheiding grenzend aan openbaar gebied     1 m    
8   overige terreinafscheidingen     2 m    
9   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde     3 m    
16.3 Ontheffing van de bouwregels
16.3.1 Vergroting gebouwen binnen het bestemmingsvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in sublid 16.2.2 onder 4 en 5 voor het vergroten van de oppervlakte gebouwen en / of overkappingen gebouw of overkapping binnen het bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het bebouwde oppervlak bedraagt ten hoogste het in bijlage 3, in de kolom maximale oppervlakte gebouwen/overkappingen, genoemde oppervlak;
 • b. ontheffing wordt verleend indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate landschappelijke inpassing van het bouwvlak, alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschapsdeskundige;
 • c. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het verbeteren van de inrichting van het erf, alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschapsdeskundige;
 • d. ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
 • e. ontheffing wordt verleend als een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst;
 • f. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
16.3.2 Bouwen nabij de bestemming Verkeer

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in sublid 16.2.1 onder h en i voor het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van respectievelijk 20 of 40 meter tot de bestemming Verkeer, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. ontheffing leidt niet tot een verkeersonveilige situatie;
 • b. ontheffing leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie van de weg;
 • c. voor het verlenen van de ontheffing wordt door burgemeester en wethouders advies gevraagd aan de wegbeheerder;
 • d. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
16.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. het totaal aantal standplaatsen ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'kampeerterrein' mag niet meer dan 32 bedragen;
 • b. het totaal aantal standplaatsen ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 8' mag niet meer dan 50 bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 8' is plaatsing van kampeermiddelen uitsluitend toegestaan indien alle standplaatsen ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' in gebruik zijn;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' mag het aantal permanente standplaatsen ten hoogste 50% bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' bedraagt het aantal parkeerplaatsen niet minder dan 110% van het aantal standplaatsen.
16.5 Ontheffing van de gebruiksregels
16.5.1 Oppervlakte kampeermiddelen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde artikel 1 onder 1.89 voor het plaatsen of bouwen van een grotere stacaravan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. ontheffing wordt verleend voor een oppervlakte van ten hoogste 65 m²;
 • b. ontheffing wordt verleend indien de oppervlakte van de standplaats ten minste 350 m² bedraagt;
 • c. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
16.5.2 Afwijken van de 50% toeristische standplaatsen op een kampeerterrein

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in sublid 16.4 onder d voor het vergroten van het aantal permanente plaatsen op een kampeerterrein, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het aantal permanente standplaatsen bedraagt ten hoogste 60% van het totaal aantal standplaatsen;
 • b. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.