direct naar inhoud van Artikel 19 Tuin met landschapswaarden
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 19 Tuin met landschapswaarden

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. de bescherming en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden, bestaande uit de kenmerkende openheid, de graslandvegetatie, weide en struweelvogels.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Op deze gronden mag worden gebouwd en geldt dat op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

19.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   terreinafscheidingen     2 m    
2   overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde  
  2 m    
19.3 Aanlegvergunning
19.3.1 Aanlegverbod

Het is verboden op de in lid 19.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van paden, wegen en parkeergelegenheden alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • d. graven, vergraven, verbreden of dempen van sloten of watergangen en andere waterpartijen;
 • e. aanleggen van drainage;
 • f. het vellen of rooien van struiken of bomen;
 • g. het beplanten van gronden met struiken of bomen;
 • h. het afbranden van de vegetatie.
19.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod

Het verbod van lid 19.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden die:

 • a. behoren tot normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitvoert krachtens een verleende vergunning.
19.3.3 Voorwaarden voor een aanlegvergunning

Werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 19.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de 19.1 genoemde aanwezige waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

19.3.4 Advisering over de aanlegvergunning

Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 19.4.1 winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige, omtrent de voorwaarde zoals genoemd in lid 19.4.3.