direct naar inhoud van Artikel 24 Water - Deltawater
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 24 Water - Deltawater

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water-Deltawater aangewezen gronden zijn, met inbegrip van de oevers, bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en / of ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden samenhangend met het deltawater;
 • b. beroepsvaart en – visserij;
 • c. de waterhuishouding;
 • d. watergebonden recreatie.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals steigers, aanlegplaatsen, remwerken of verlichting bedraagt niet meer dan 3 meter.
24.3 Aanlegvergunning
24.3.1 Aanlegverbod

Het is ter plaatse van gronden met de bestemming Water-Deltawater verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige dijken of taluds;
 • b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen van bij eb droogvallende gronden;
 • c. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen;
 • d. het verwijderen van oevervegetaties.
24.3.2 Uitzonderingen op aanlegverbod

Het verbod van lid 24.3.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden die:

 • a. behoren tot normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitvoert krachtens een verleende vergunning.
24.3.3 Voorwaarde voor de aanlegvergunning

Werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 24.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de in lid 21.3.1 genoemde aanwezige waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.

24.3.4 Advisering over de aanlegvergunning

Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in lid 24.3.1 winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de natuur- en landschapsdeskundige, omtrent de voorwaarde zoals genoemd in lid 24.3.3.