direct naar inhoud van Artikel 26 Wonen - 1 (Wonen in bebouwingsconcentraties)
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 26 Wonen - 1 (Wonen in bebouwingsconcentraties)

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen met aan-huis-gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en logies met ontbijt;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garage': uitsluitend een of meer garages;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 1: uitsluitend een berging;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en ontsluitingspaden.
26.2 Bouwregels
26.2.1 Bouwregels voor bouwvlakken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. binnen bouwvlakken zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
 • b. tenzij anders is aangeduid, is per bouwvlak ten hoogste één woning met aan-, uit- en bijgebouwen toegestaan;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengesloten' [aeg]: uitsluitend aaneengesloten bebouwing toegestaan;
 • d. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter;
 • e. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de onderlinge afstand ten minste 3 meter;
 • f. van een bijgebouw ligt de voorgevel ten minste 3 meter naar achteren ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • g. in aanvulling van het bepaalde onder f bedraagt de afstand tussen de voorgevel van een bijgebouw dat als garage wordt gebouwd en de naar de weg gekeerde perceelsgrens ten minste 5 meter;
 • h. per bouwperceel zijn buiten het bouwvlak niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen toegestaan.
26.2.2 Bouwregels voor gronden buiten bouwvlakken

Buiten een bouwvlak zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

26.2.3 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   woning   zie aanduiding   zie aanduiding   750 m³  
2   aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning, inclusief overkappingen   4 m   8 m   60 m², ten hoogste 40% buiten het bouwvlak  
3   terreinafscheiding grenzend aan openbaar gebied     1 m    
4   overige terreinafscheidingen     2 m    
5   overige bouwwerken geen gebouwen zijnde     9 m    
26.3 Ontheffing van de bouwregels
26.3.1 Grotere bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in sublid 26.2.2 onder 2, voor het bouwen van een groter bijgebouw, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het gezamenlijke oppervlak van de bijgebouwen bedraagt ten hoogste 100 m²;
 • b. de ontheffing is noodzakelijk voor:
  • 1. het hobbymatig houden van dieren;
  • 2. de opslag van machines en materialen voor het onderhoud van het eigen terrein.
 • c. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
26.3.2 Vervangend nieuw bouwen bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in sublid 26.2 voor het vervangend nieuw bouwen van een bijgebouw, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. ontheffing wordt verleend indien gelijktijdig met de nieuwbouw een oppervlakte aan bestaande bijgebouwen van ten minste tweemaal de oppervlakte van de nieuw op te richten bebouwing wordt gesloopt;
 • b. ontheffing wordt uitsluitend verleend voor het bouwen op het bestemmingsvlak;
 • c. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
26.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van goederen anders dan in gebouwen is niet toegestaan;
 • b. het huisvesten van seizoensarbeiders is niet toegestaan;
 • c. aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan in aan-, uitbouwen en bijgebouwen met een omvang tot ten hoogste 50 m², tenzij het vloeroppervlak meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
 • d. het verstrekken van logies is uitsluitend toegestaan in bestaande woon- en slaapverblijven in een woning;
 • e. het gebruiken van een aan- of uitbouw of vrijstaand bijgebouw voor het ontvangen of verlenen van mantelzorg is toegestaan;
 • f. paardenbakken zijn niet toegestaan;
 • g. lichtmasten en lichtreclame zijn niet toegestaan;
 • h. geluidsinstallaties zijn niet toegestaan.
26.5 Ontheffing van de gebruiksregels
26.5.1 Paardenbak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 26.4 onder g, voor een paardenbak, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het oppervlak van de paardenbak bedraagt ten hoogste 800 m² of ten hoogste 40% van gronden buiten het bouwvlak indien de oppervlakte van het bouwvlak minder dan 800 m² beslaat;
 • b. ontheffing wordt niet verleend:
  • 1. binnen een afstand van 100 meter van gronden met de bestemming Natuur;
  • 2. binnen een afstand van 50 meter ten opzichte van de meest nabij gelegen woning van derden;
 • c. verlichting door middel van lichtmasten van de paardenbak is niet toegestaan;
 • d. geluidsinstallaties zijn niet toegestaan;
 • e. ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bestemmingen en functies;
 • f. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing die bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van ten minste 5 meter;
 • g. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.