direct naar inhoud van Artikel 9 Detailhandel
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Artikel 9 Detailhandel

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum': uitsluitend een tuincentrum;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg': uitsluitend een verkooppunt motorbrandstoffen met lpg;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Bouwregels voor de bestemming

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
 • b. tenzij anders is aangeduid, is per bestemmingsvlak ten hoogste één bedrijfswoning met aan-, uit- en bijgebouwen toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'zonder bedrijfswoning' is geen bedrijfswoning toegestaan;
 • d. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 meter;
 • e. indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de onderlinge afstand ten minste 3 meter;
 • f. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer bedraagt ten minste 40 meter bij de volgende wegen:
  • 1. Nieuwe Vlissingseweg;
  • 2. Postweg (N665);
  • 3. Veerseweg;
  • 4. N57;
  • 5. A58;
 • g. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer van de overige wegen bedraagt ten minste 20 meter.
9.2.2 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en / of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouwen zijnde, bedragen ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte / inhoud  
1   bedrijfswoning   6 m   10 m   750 m³  
2   aan-, uit- en bijgebouwen bij een woning, inclusief overkappingen   3 m   6 m   60 m²  
3   bedrijfsgebouwen en overkappingen   zie aanduiding   zie aanduiding   zie in de kolom bestaande oppervlakte in bijlage 3  
4   terreinafscheiding grenzend aan openbaar gebied     1 m    
5   overige terreinafscheidingen     2 m    
6   overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde  
  2 m    
9.3 Ontheffing van de bouwregels
9.3.1 Vergroting gebouwen binnen het bestemmingsvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.2.2, onder 3 voor het vergroten van de oppervlakte van gebouwen en overkappingen binnen het bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. het bebouwde oppervlak bedraagt ten hoogste het in bijlage 3, in de kolom maximale oppervlakte gebouwen/overkappingen, genoemde oppervlak;
 • b. ontheffing wordt verleend indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate landschappelijke inpassing van het bouwvlak, alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van een landschapsdeskundige;
 • c. ontheffing leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
 • d. ontheffing wordt slechts verleend als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het verbeteren van de inrichting van het erf, alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschapsdeskundige;
 • e. ontheffing leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het bouwvlak toeneemt met 1.000 m² of meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder alvorens de ontheffing te verlenen;
 • f. ontheffing wordt slechts verleend als een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst;
 • g. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
9.3.2 Bouwen nabij de bestemming Verkeer

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.2.1 onder f en g voor het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van respectievelijk 20 of 40 meter tot de bestemming Verkeer, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. ontheffing leidt niet tot een verkeersonveilige situatie;
 • b. ontheffing leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie van de weg;
 • c. voor het verlenen van de ontheffing wordt door burgemeester en wethouders advies gevraagd aan de wegbeheerder;
 • d. bij toepassing van deze regels volgen burgemeester en wethouders de procedure zoals omschreven in artikel 39 lid 1.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. opslag van goederen buiten gebouwen is niet toegestaan;
 • b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • c. geluidshinderlijke inrichtingen en Bevi- inrichtingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van de gronden met de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
 • d. per bestemmingsvlak mag de oppervlakte kantoor niet meer bedragen dan 50% van het totale vloeroppervlak zoals genoemd in bijlage 3, met een maximum van ten hoogste 400 m² per bedrijf;
 • e. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'verkoop motorbrandstoffen met lpg' is reguliere detailhandel met een vloeroppervlakte van meer dan 50 m² niet toegestaan;
 • g. een ander gebruik dan wonen is op de tweede bouwlaag en hoger niet toegestaan.
 • h. lichtmasten en lichtreclame zijn niet toegestaan, met uitzondering van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
 • i. detailhandel in volumineuze goederen is niet toegestaan.