direct naar inhoud van 1.3 Opzet plantoelichting / leeswijzer
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

1.3 Opzet plantoelichting / leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied is opgebouwd uit een beknopte analyse van het plangebied (wat zijn de kenmerken en kwaliteiten van het buitengebied?), gebiedsvisie (wat is het gemeentelijk beleid voor de verschillende deelgebieden?) en een vertaling van de visie in de bestemmingsregeling (hoe wordt de beleidsvisie vertaald in bestemmingen en planregels?).

De toelichting begint in hoofdstuk 2 met een beknopte analyse van het plangebied, waarin per functie een korte beschrijving wordt gegeven van de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt het provinciaal beleid kort samengevat: het Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012. Aansluitend aan het provinciaal is het gemeentelijk beleid beschreven.

Op basis van het plangebied (hoofdstuk 2) en het beleidskader (hoofdstuk 3) wordt in hoofdstuk 4 het gemeentelijk beleid voor de verschillende deelgebieden van het plangebied beschreven in de gebiedsvisie. In hoofdstuk 5 wordt deze gebiedsgerichte beleidsvisie uitgewerkt voor de verschillende functies en thema's. In hoofdstuk 6 wordt het gemeentelijk beleid voor het plangebied getoetst op diverse wettelijke aspecten, zoals de Wet luchtkwaliteit, Wet geluidshinder en Flora en faunawet. In hoofdstuk 7 wordt de vertaalslag gemaakt naar de bestemmingsregeling. Daarbij wordt ingegaan op de in de toelichting gekozen planvorm, de toegepaste bestemmingsmethodiek en de planregels.

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van (onderdelen) van het bestemmingsplan.

In hoofstuk 9 ten slotte worden de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen beschreven.