direct naar inhoud van 3.3 Kwaliteitsatlas 2030
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

3.3 Kwaliteitsatlas 2030

De gemeenteraad van Middelburg heeft met de vaststelling van de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 (BVR, 1998) en de Evaluatie Kwaliteitsatlas 2030 (2005) richting gegeven aan het gemeentelijk beleid voor de toekomst. In het algemeen wordt de beleidsdoelstelling voor het buitengebied worden omschreven als: "behoud en ontwikkeling van de economische vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit". Voor de economische vitaliteit van het landelijk gebied is de ontwikkelingsruimte en –mogelijkheden van de landbouw van belang. Daarnaast nemen andere ontwikkelingen, zoals verbreding van de agrarische ontwikkeling en niet- agrarische nevenactiviteiten (NED's) een belangrijke rol in

Wat betreft de economische vitaliteit is vooral ontwikkelingsruimte voor de landbouw van belang, door het bieden van agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook door verbrede agrarische ontwikkeling en niet- agrarische nevenactiviteiten (nieuwe economische dragers) mogelijk te maken. Wat betreft de ruimtelijke kwaliteit zijn de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van belang, maar ook de gebruiksmogelijkheden van het buitengebied voor toerisme en recreatie.

Wat betreft de voor het buitengebied relevante nieuwe ontwikkelingen uit de Kwaliteitsatlas kunnen twee categorieën worden onderscheiden:

  • transformatie van delen van het landelijk gebied, hoofdzakelijk naar een woon- en werkfunctie;
  • diverse projecten in het buitengebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99_0012.jpg"

Figuur 12 Kwaliteitsatlas Middelburg 2030

In figuur 12 is aangegeven voor welke delen van het buitengebied in de Kwaliteitsatlas omzetting in stedelijk gebied was voorzien. Voor het overige buitengebied wordt in de Kwaliteitsatlas een aantal ontwikkelingen benoemd, met als belangrijkste accenten:

  • het vergroten van de betekenis van het buitengebied voor de bewoners van Middelburg en de overige gemeentelijke kernen;
  • het versterken van de kwaliteiten van het buitengebied.

Kwaliteitsatlas Middelburg 2030, Evaluatie 1998-2005

In 2005 is de kwaliteitsatlas voor het eerst geëvalueerd. In de evaluatienota wordt inhoudelijk de evaluatie beschreven van de eerste fase (1998-2005) van de (ruimtelijke) kwaliteitsatlas. Vanuit de evaluatie kan voor het buitengebied de volgende conclusie worden getrokken.

  • Natuur en landschap zijn belangrijk voor bewoners en bezoekers van Middelburg, maar de natuur staat onder druk door verstedelijking.
  • Op schaal van Walcheren zijn er ontwikkelingen rondom het Veerse Meer en landschapsontwikkelingen en plattelandsvernieuwing.
  • Aanpassingen op de schaal van Walcheren valt voor den (groot) deel buiten de bevoegdheden van de gemeente.
  • In de nota Ruimte van het ministerie van VROM is Walcheren aangewezen als nationaal landschap. Het behouden van kwaliteiten en duurzaam beheer zijn belangrijk in de visie van het ministerie van VROM.
  • Op Middelburgse schaal zijn de Groene longen en de bolwerken belangrijk met betrekking tot natuur en landschap. De bolwerken worden gerenoveerd. De groene longen staan onder druk, de oppervlakte neemt af. Bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening delven natuur en landschap vaak het onderspit. Het is belangrijk dat er nieuw beleid wordt ontwikkeld.

Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van de Kwaliteitsatlas, waarbij de visie voor de periode 2016 tot 2030 nader wordt uitgewerkt. Herijking van de Kwaliteitsatlas heeft naar verwachting geen gevolgen voor het bestemmingsplan Buitengebied.