direct naar inhoud van 5.13 Uitbreiding niet-agrarische bedrijven
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

5.13 Uitbreiding niet-agrarische bedrijven

Bestaande niet-agrarische activiteiten in het landelijke gebied (niet zijnde de zogenaamde NED's) kunnen eenmalig uitbreidingsmogelijkheden worden geboden indien andere planologische belangen zich daar niet tegen verzetten. Deze uitbreidingsmogelijkheid kan circa 20% bedragen. Dit percentage geldt voor zowel de (bebouwde) bedrijfsvloeroppervlakte als de onbebouwde oppervlakte van het bestaande bedrijf.

In bijzondere situaties bestaat voor gemeentebesturen de mogelijkheid een grotere uitbreiding toe te staan. De noodzaak daarvan moet in de toelichting bij het bestemmingsplan dan wel in de projectprocedure worden aangetoond en beschreven.

Daarbij kan onder andere worden gedacht aan situaties waarin een bedrijf moet voldoen aan (gewijzigde) wettelijke eisen (bijvoorbeeld op het gebied van (milieu)hygiƫne of veiligheid), dan wel veranderde bedrijfsmatige eisen. Ook kan voor bestaande bedrijven in gebieden waar sprake is van linten of clusters van bebouwing ruimere uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. In deze gebieden is een uitbreiding tot 50% mogelijk. Bedrijfsuitbreiding naar 50% kan via een afzonderlijke procedure worden mogelijk gemaakt.

Met de hiervoor genoemde uitbreidingsmogelijkheden moet, uit een oogpunt van het tegengaan van verstening en versnippering van het landelijk gebied, terughoudend worden omgegaan. In alle gevallen moet nadrukkelijk de optie van verplaatsing of vestiging van een dependance op een regulier bedrijventerrein te worden overwogen. Ook moet uitwerking gegeven worden aan de landschappelijke inbedding (zie paragraaf 4.9.2 van het Omgevingsplan) van de bestaande activiteiten inclusief de voorgenomen uitbreiding. Het principe van verevening is eveneens van toepassing (paragraaf 8.5.1 van het Omgevingsplan).

Bestaande niet-agrarische bedrijven zijn positief bestemd, met uitzondering van illegale bedrijfsactiviteiten. Voor positief bestemde bedrijven wordt een uitbreidingsmogelijkheid gehanteerd van 20%, waarbij de uitbreiding van gebouwen binnen het bestemmingsplan via ontheffing mogelijk is, voor uitbreiding van bedrijfspercelen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Voorwaarde voor uitbreiding is dat de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd.