direct naar inhoud van 5.7 Infrastructuur
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

5.7 Infrastructuur

Deze paragraaf geeft een beschrijving op welke manier infrastructuur in het bestemmingsplan is opgenomen. De bestaande wegen en spoorwegen zijn bestemd overeenkomstig de huidige situatie. Hieronder worden achtereenvolgens de volgende aspecten uitgewerkt: waarborgzones van de wegen, nieuwe wegen en paden en de hoogteregeling voor het vliegveld.

Waarborgzones van de wegen

Zoals hiervoor beschreven wordt in Zeeland, ten behoeve van de categorisering van wegen, onderscheid gemaakt in 6 verkeersplanologische functies: wegen met een nationale stroomfunctie, wegen met een regionale stroomfunctie, wegen met een gebiedsverbindende functie, wegen met een gebiedsontsluitende functie, wegen met een doorgaande plattelandsfunctie en alle overige wegen. In figuur 16 is de wegeninfrastructuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99_0016.jpg"

Figuur 16 Infrastructuur (bron: PVVP Zeeland / Mobiliteit op Maat; september 2008; provincie Zeeland)

In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen, als om te voorkomen dat bebouwing te dicht langs wegen wordt gerealiseerd. Voor nationale, regionale, gebiedsverbindende en gebiedsontsluitende wegen is een waarborgzone van 40 meter opgenomen. Voor alle overige wegen, waaronder wegen met een doorgaande plattelandsfunctie is een waarborgzone van 20 meter opgenomen.

Nieuwe wegen en paden

In het bestemmingsplan zijn voor nieuwe wegen en paden in de bestemmingen Agrarisch met Landschapswaarden en Agrarisch met Landschaps- en Natuurwaarden mogelijkheden opgenomen via aanlegvergunningenstelsel. In de bestemming Agrarisch kunnen nieuwe paden zonder vergunning (rechtstreeks) worden gerealiseerd Het bestemmingsplan biedt hiermee flexibiliteit voor het realiseren van nieuwe wegen, fiets- en wandelpaden.

Hoogteaanduiding vliegveld

Het vliegveld Midden Zeeland heeft, voor het bouwen van bouwwerken in de omgeving, een hoogteaanduidingszone gekregen. Door deze zonering te vertalen in het bestemmingsplan zijn aan- en afvliegroutes beschermd tegen de bouw van hoge bouwwerken.