direct naar inhoud van 6.5 Industrielawaai
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

6.5 Industrielawaai

Algemeen

Grenzend aan het plangebied voor voorliggend bestemmingsplan zijn verschillende industrie- en bedrijventerreinen gevestigd. Op enkele van deze bedrijventerrein zijn inrichtingen toegestaan die "in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken" zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder. Dit betreft de volgende bedrijfsterreinen:

  • industrieterrein Arnestein;
  • zeehaven- en industrieterrein Vlissingen-Oost.

Volgens artikel 53 van deze Wet dienen dergelijke terreinen te worden gezoneerd. Buiten de geluidszones van deze terreinen mag de geluidsbelasting als gevolg van de bedrijven op het industrieterrein niet meer bedragen dan 50 dB(A).

De zones van deze industrieterreinen zijn gedeeltelijk binnen het plangebied van onderhavig bestemmingsplan gelegen.

Buiten de zone mag de geluidsbelasting vanwege de terreinen niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Binnen de geluidszone geldt voor nieuw te bouwen woningen een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en voor bestaande woningen 55 dB(A). Bij zeehaventerreinen mag de hogere waarde niet meer bedragen dan 60 dB(A), bij vervangende nieuwbouw niet meer dan 65 dB(A) en in alle andere gevallen niet meer dan 55 dB(A).

Industrieterrein Arnestein

Geldende geluidszone

De zone rond industrieterrein Arnestein is destijds van rechtswege (bij Koninklijk Besluit) vastgesteld. Voor een aantal woningen is een maximaal toelaatbare grenswaarde (MTG) vastgeteld.

Akoestisch onderzoek / aanpassing geluidszone

In het kader van de beoogde uitbreiding van het industriegebied Arnestein en de realisering van het woongebied was akoestisch onderzoek noodzakelijk, op basis waarvan een nieuwe zone industrielawaai ex artikel 61 Wet geluidhinder rondom het huidige en toekomstige bedrijventerrein kon worden vastgesteld.

In opdracht van de gemeente Middelburg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.2. Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de geluidemissie ten gevolge van het industrieterrein Arnestein ter plaatse van de nieuwbouwlocatie Mortiere in zuidwestelijke richting. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal te verwachten (akoestische) ontwikkelingen op het industrieterrein Arnestein in de nabije toekomst.

Op basis van de ligging van de 50 dB(A)-contour is de ligging van de nieuwe zone ex artikel 61 Wet geluidhinder bepaald. De nieuwe geluidszone is vastgelegd in het bestemmingsplan Mortiere.

Industrieterrein Vlissingen-Oost

Aanleiding geluidszone

Rond het zeehaven- en industrieterrein Vlissingen-Oost (verder te noemen "het Sloegebied"), gelegen ten zuiden van het plangebied, is in 1991 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld.

De geluidszone valt deels over grondgebied van de gemeente Middelburg. In 1989 is er voor gekozen om de geluidszone in de richting van Middelburg vrij ruim te leggen. Daarom ligt het buitengebied ten zuiden van Nieuw en Sint Joosland, maar ook een deel van de kern Nieuw en Sint Joosland binnen de geluidszone.

Daarnaast is ervoor gekozen om de uitbreidingswensen van continubedrijven, die bijdragen aan een verhoging van het geluidsniveau, slechts zeer beperkt te honoreren. Dit vanwege de aanwezigheid van woningen in de omgeving van het industrieterrein en de verwachting dat het industrieterrein ook wel met alleen dagbedrijven kon worden ingevuld. In de praktijk blijkt deze verwachting niet gegrond. Inmiddels blijkt dat de geluidsruimte in de nacht met name op de geluidszone in de richting van de kern Borsele ontoereikend is, met name gelet op toekomstige ontwikkelingen in het Sloegebied.

Een belangrijk deel van het Sloegebied, in totaal ruim 300 hectare, is nog niet ingevuld en zou op basis van de huidige geluidzone alleen kunnen worden ingevuld met dagbedrijven. Voor de meeste zeehavengebonden activiteiten, waarvoor het Sloegebied volgens het Omgevingsplan Zeeland is bedoeld, geldt dat zij ook voor een deel in de nachtperiode werkzaam zijn. Indien de geluidszone niet zou worden aangepast, zou dat betekenen dat een economisch kerngebied van nationaal belang beperkt wordt in zijn ontwikkeling en dat daarmee mogelijk afbreuk wordt gedaan aan de (inter)nationale concurrentiepositie van het gebied met alle economische gevolgen van dien (bijvoorbeeld een afname van de werkgelegenheid).

Aan de andere kant mag het oprekken van de geluidzone niet betekenen dat de directe omgeving van het terrein onleefbaar wordt. Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gewenste aanpassing van de geluidzone, waarbij een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen enerzijds de economische belangen die samenhangen met de ontwikkeling van het industrieterrein en anderzijds de belangen van een goed leefmilieu in de directe omgeving van het terrein. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat het verruimen van de geluidzone de enige mogelijkheid is om structureel geluidsruimte voor het industrieterrein te creëren.

Optimalisatie geluidszone

Uit de geoptimaliseerde variant in dit akoestisch onderzoek bleek tevens dat in de richting van de kern Nieuw en Sint Joosland de zone kon worden teruggedrongen.

Een ander gevolg van optimalisatie van de geluidscontour is dat voor 7 woningen in de omgeving van de Binnendijk verlening van een hogere grenswaarde noodzakelijk was. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 27 september 2005 op verzoek van Zeeland Seaports de benodigde hogere grenswaarden verleend.

De aanpassing van de geluidszone in de richting van de kern Borsele is inmiddels vastgelegd in een bestemmingsplan, dat op 29 mei 2007 door het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd en inmiddels in werking is getreden. Ook de wijziging van de geluidszone in de gemeente Vlissingen is vastgelegd in een onherroepelijk bestemmingsplan. Tenslotte is ook de geluidruimte van het motorcrossterrein teruggedrongen.

Daarmee zijn er geen belemmeringen meer om ook de wijziging van de geluidszone voor het grondgebied van de gemeente Middelburg in een bestemmingsplan op te nemen.

Gevolg van de wijziging

Voor de kern Nieuw en Sint Joosland betekent de terugdringing van de geluidszone, dat er wellicht mogelijkheden ontstaan om de kern in de toekomst uit te breiden. De 50 dB(A)-contour komt verder ten zuiden van de kern te liggen, waardoor er ruimte is om eventueel woningen te realiseren aan de oostkant van de kern. Om in de toekomst van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, is het nu zaak de terugdringing van de geluidszone daadwerkelijk vast te leggen in voorliggend bestemmingsplan Buitengebied.

Conclusie

Binnen de geluidszone rondom Industrieterrein Arnestein en Zeehaven- en industrieterrein Vlissingen-Oost dient bij nieuw te realiseren geluidgevoelige functies rekening te worden gehouden met de geldende grenswaarden. Een en ander is in de bestemmingsregeling vertaald.