direct naar inhoud van 6.9 Buisleidingen
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

6.9 Buisleidingen

Planologische relevantie

Voor planologische hoofdtransportleidingen en hoogspanningsverbindingen geldt dat deze in het bestemmingsplan moeten worden geregeld. Deze leidingen zijn planologisch relevant. Ook niet-hoofdtransportleidingen, met een relevante veiligheidscontour, zijn planologisch relevant. In dit bestemmingsplan buitengebied worden als planologisch relevante leidingen aangemerkt (buis)leidingen voor het transport van:

  • hoogspanning van 50 kV en hoger;
  • brandbare gassen met een druk van 20 bar en hoger;
  • brandbare vloeistoffen met een diameter van 4" en hoger; en
  • giftige stoffen.

Daarnaast zijn buisleidingen met een diameter van 400 mm en hoger buiten de bebouwde kom en buisleidingen voor het transport van afvalwater met een diameter van 400 mm en hoger van het Waterschap Zeeuwse Eilanden (hoofdleidingen van en naar de afvalwaterzuiveringsinrichting) als planologisch relevant beschouwd.

Niet planologisch relevante leidingen behoeven geen bescherming / regeling in het bestemmingsplan. Deze leidingen kunnen dan ook zonder planologische regeling worden aangelegd.

Leidingen in het plangebied

In het plangebied komt één solitaire planologisch relevante gasleiding voor. Daarnaast ligt ten noorden van de kern Sint-Laurens, maar buiten het plangebied, eveneens een planologisch relevante aardgasleiding. Het gaat daarbij om aardgasleidingen met een diameter van 8" en een druk van 39 bar. Op grond van de circulaire Zonering langs hogedrukaardgasleidingen (1984) geldt voor deze leidingen een minimale bebouwingsafstand van 7 meter en een toetsingsafstand van 20 meter. In de huidige situatie bevinden zich binnen deze afstanden rond de leidingen geen kwetsbare en / of beperkt kwetsbare objecten.

Momenteel wordt de circulaire Zonering langs hogedrukaardgasleidingen echter herzien. Hierbij worden ook de aan te houden veiligheidsafstanden opnieuw bekeken. VROM adviseert rekening te houden met deze nieuwe regelgeving. De vaststelling van nieuwe afstanden is nog niet afgerond. Tot die tijd kan de Gasunie om de maximale afstand worden gevraagd. Omdat voorliggend bestemmingsplan ter plaatse niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen is deze informatie niet opgevraagd.

Daarnaast loopt een bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding door het plangebied en is een optisch vrij pad (straalpad) ten behoeve van de telecommunicatie aanwezig. De 150 kV- hoogspanningsverbinding is planologisch relevant en dient derhalve in het bestemmingsplan te worden bestemd. In het vigerend bestemmingsplan zijn de leidingen op de plankaart opgenomen. Als gevolg van de streekplanherziening dienen ook de veiligheidszones te worden vastgelegd. Hiertoe is kaart 7 bij de planregels aan het plan toegevoegd. In artikel 31A zijn regels opgenomen om te voorkomen dat gevoelige functies zich in die zone kunnen vestigen.

Verder liggen er in het plangebied diverse niet planologisch relevante leidingen (rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen). Deze kabels en leidingen zijn veelal aangelegd langs / in combinatie met aanwezige infrastructuur.