direct naar inhoud van 8.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

8.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Middelburgse inspraakverordening worden ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan betrokken.

Dit gebeurt op de manier zoals beschreven in de gemeentelijke Inspraakverordening. In deze verordening is bepaald dat de openbare voorbereidingsprocedure, geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan als gevolg van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg aan 17 instanties verzonden.

Het voorontwerpbestemmingsplan "Middelburg Buitengebied" heeft van 26 september 2008 tot en met 6 november 2008 ter inzage gelegen bij de vakbalie van de Dienst Ruimte in het Stadskantoor. Het plan was tijdens de genoemde periode tevens digitaal beschikbaar via de gemeentelijke website (www.middelburg.nl). De bekendmaking van deze terinzagelegging heeft plaatsgevonden in het huis-aan-huisblad De Faam van woensdag 24 september 2008. Ook heeft bekendmaking plaatsgevonden via de gemeentelijke website.

Dit Bijlage 5 geeft een samenvatting van alle ingediende reacties en geeft de beantwoording van de gemeente hierop weer. Tevens wordt aangegeven of naar aanleiding van de reacties wijzigingen in het bestemmingsplannen worden doorgevoerd. Tot slot geeft de bijlage een aantal ambtshalve doorgevoerde wijzigingen weer.