direct naar inhoud van Bijlage 4 Sectorale toetsen woning Zaagmolenpolder
Plan: Middelburg Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPBGM-VG99

Bijlage 4 Sectorale toetsen woning Zaagmolenpolder

Geluid

Industrielawaai Arnestein

Ondanks dat voor Zaagmolenpolder 1 in het verleden een hogere waarde (MTG) is vastgesteld, tonen berekeningen aan dat ter plaatse van de geprognosticeerde woning de geluidsbelasting als gevolg van industrielawaai 49 dB(A) bedraagt en daarmee voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Wegverkeerslawaai

De locatie ligt binnen de zone van de A58 en de N57. Uit het akoestisch onderzoek voor de A58 d.d. juni 2008 van DHV dat in opdracht van RWS is uitgevoerd blijkt dat als gevolg van het verkeer op de A58 het beoordelingsniveau op die locatie in 2020 tussen de 48 dB en 53 dB contour ligt en gelet op de situering binnen de contour 50 dB bedraagt en dus niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldoet en daarom maatregelen of een hogere grenswaarde nodig zijn. Uit het akoestisch voor de N57 d.d. juni 2005 van de Grontmij blijkt dat als gevolg van de het verkeer op de N57 op die locatie aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

Alleen voor het geluid afkomstig van de A58 is een hogere grenswaarde van 50 dB noodzakelijk en valt daarmee ruimschoots binnen de maximaal te verlenen hogere grenswaarde. Een hogere waarde kan pas verleend worden indien maatregelen in het overdrachtsgebied of aan de bron niet mogelijk zijn en als de hogere grenswaarde past binnen het wettelijk kader en het beleid.

Maatregelen aan de bron worden/zijn getroffen en maatregelen in de vorm van een scherm is gelet op de afstand, de geluidbelasting en het feit dat het gaat om 1 woning niet haalbaar.

We hebben nog geen vastgesteld beleid, maar o.g.v. het conceptbeleid kan een hogere waarde worden verleend omdat het gaat om vervanging van bestaande bouw.

Luchtkwaliteit

De bouw van 1 woning draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit en dient verder niet getoetst te worden aan de Wet luchtkwaliteit. Voor de ruimtelijke onderbouwing dient wel nagegaan te worden of de locatie geschikt is voor woningbouw. Om die reden heb ik met ISL2 ter plaatse van het bouwblok berekend hoe het met de luchtkwaliteit staat in 2020. Ter plaatse van de woning bedraagt de dan 15,10 ug/m³ NO2 en inclusief aftrek voor zeezout 16, 34 ug/m³ PM10.

De luchtkwaliteit vormt geen enkele belemmering.

Externe veiligheid

De risico's op gebied van externe veiligheid van de locatie aan de Zaagmolendijk zijn afkomstig van:

  • Kloosterboer, Vlissingen-Oost, BEVI-inrichting.
  • Eastman Chemical BV, Middelburg, BEVI en BRZO-bedrijf.
  • Aardgasleiding afkomstig van Sloehaven naar Middelburg.
  • Routering gevaarlijke stoffen over de weg A58 + Nieuwlandseweg (afrit 38).

Kloosterboer, Vlissingen

Kloosterboer is een Bevi-inrichting, gelegen in Vlissingen-Oost. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit de op- en overslag van containers met onder andere gevaarlijke stoffen. De hoofdactiviteit betreft echter op- en overslag van levensmiddelen. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico is de conclusie dat de 10-5 en de 10-6 contour over de inrichtingsgrens reikt, echter niet over kwetsbare objecten c.q. de woningen aan de Zaagmolendijk (bron: Risicokaart Zeeland). De effectafstand (1% letaal) valt juist over het de woningen en de te verbouwen loods aan de Zaagmolendijk. Gezien de afstand tussen de risicobron en de te verbouwen loods, in combinatie met de kenmerken van het maatgevende toxisch scenario, heeft de verbouwing van 1 enkele loods tot woning geen invloed op de omvang van het groepsrisico van dit bedrijf.

Eastman Chemicals Middelburg B.V.

Ten noorden van de te verbouwen loods aan de Zaagmolendijk ligt Arnestein. Op Arnestein ligt een chemische fabriek voor de productie van koolwaterstofharsen en gemodificeerde natuurharsen aanwezig (bron: Risicokaart provincie Zeeland). Het betreft een inrichting die valt onder het Bevi en tevens onder het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen). Het maatgevend scenario is het vrijkomen van broomfluoride. De plaatsgebonden risicocontouren en het invloedsgebied (1% letaal) zijn gelegen binnen de inrichtingsgrens of in de directe omgeving van de inrichting. De te verbouwen loods aan de Zaagmolendijk ligt buiten deze contouren, waardoor de inrichting formeel geen belemmering vormt.

Buisleidingen

Ten zuidwesten ligt een aardgasleiding welke afkomstig is van de Sloehaven is en Als eindpunt Middelburg heeft. Deze ligt op ongeveer 300 meter van de te verbouwen loods. De buisleiding is een 8 inch aardgasleiding, met een maximale druk van 41 bar op 0,5 tot 1 meter diep. Deze leiding heeft een invloedsgebied van 20 meter, de 10-6 contour ligt op 4 meter vaan beperkt kwetsbare objecten en op 7 meter voor kwetsbare objecten. De te verbouwen loods aan de Zaagmolendijk ligt buiten deze contouren, waardoor de aardgasleiding geen belemmering geeft voor de verbouwing.

Routering gevaarlijke stoffen, afrit 38 A58

Basisnet Weg

De A58 Nieuwlandseweg is routering gevaarlijke stoffen. De routering gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Middelburg heeft geen PR 10-6 contour.

Volgens het Basisnet Weg dient de gemeente rekening te houden met het groepsrisico wanneer er binnen 200 meter van het wegvlak wordt gebouwd. De te bouwen loods ligt net op de 200 m grens vanaf het hart van de weg. Aangezien het hier 1 woning betreft en dat deze op de 200 m - grens ligt, kan worden geconcludeerd dat de toename van het groepsrisico dusdanig klein zal zijn dat deze geen belemmering vormt voor de verbouwing van de loods aan de Zaagmolendijk tot een woning.

Rapport Oranjewoud: 'Plangebied Ramsburg Middelburg, Onderzoek externe veiligheid N57, projectnummer 18785, opgesteld door de heer R. Wolf.'

Oranjewoud heeft voor het plangebied Ramsburg een risicoanalyse uitgevoerd, met name voor het vervoer gevaarlijke stoffen. In 2010 zal de routering binnen Middelburg worden verlegd naar de nu in aanleg zijnde N57. Dit betekend een toename van het vervoergevaarlijk stoffen over de afrit 38 (Arnestein). Deze toename geeft volgens de berekeningen van Oranjewoud, met RBM II, versie 1.1.1 build-7 (RBM II), de volgende waarden:

  • Invloedsgebied van 350 m.
  • Plaatsgebonden risico 10-6: niet aanwezig.
  • Plaatsgebonden risico 10-7: 33 meter
  • Plaatsgebonden risico 10-8: 92 meter


Binnen de contour 10-6 mogen geen kwetsbare objecten, zoals woningen, worden gebouwd. Zowel in beide benaderingen Basisnet en het rapport van Oranjewoud, bestaat er geen PR 10-6 dus geen verbod op het bouwen van kwetsbare objecten.

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de verbouwing van de loods aan de Zaagmolendijk tot een woning.


Voor het Groepsrisico op basis van het rapport van Oranjewoud kan dezelfde conclusie worden getrokken als op basis van het Basisnet.