direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf (B) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven tot en met categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging";
 • b. bedrijfswoningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Toelaatbaarheid van bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden worden gebouwd:
  • 1. ter plaatse van het bouwvlak:
   • a. gebouwen;
   • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 2. buiten het bouwvlak;
   • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 3 m, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd;
 • c. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen bedraagt ten minste 1 m;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringsaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.

4.2.2 Maatvoering

De goothoogte, bouwhoogte, de oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste de volgende aangegeven maten:

  bouwwerk   goothoogte   bouwhoogte   oppervlakte/inhoud  
a.   gebouwen   zie maatvoerings
aanduiding  
zie maatvoeringsa
anduiding  
-  
b.   bedrijfswoning   zie maatvoerings
aanduiding  
zie maatvoerings
aanduiding  
200 m² / 750 m³  
c.   nutsvoorzieningen   -   3 m   20 m²  
d.   aan, uit- en bijgebouwen, bij de bedrijfswoning;   3 m   4,5 m   50 m²  
e.   bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   3 m   -  
f.   erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied   -   1 m   -  
g.   overige erfafscheidingen   -   2 m   -  
h.   lichtmasten   -   9 m   -  

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
 • b. in afwijking op het gestelde onder a. is op onbebouwde gronden opslag van caravans en boten niet toegestaan;
 • c. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • d. geluidshinderlijke inrichtingen en Bevi- inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • e. per bedrijf is kantoorvloeroppervlak dat meer bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak niet toegestaan; kantoorvloeroppervlak van meer dan 400 m² per bedrijf is in geen geval toegestaan;
 • f. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten': is geen bedrijfwoning toegestaan;
 • h. detailhandel in volumineuze goederen en / of grootschalige detailhandel is niet toegestaan;
 • i. per bedrijf is niet meer dan één bedrijfswoning toegestaan.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Bevoegdheid tot afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging"

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1.:

 • a. om bedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 4.1., voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1. genoemd;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging" zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 4.1. genoemd.

4.5 Wijzigingbevoegdheid
4.5.1 Beëindiging bedrijven en omzetten naar burgerwoningen

Burgemeester en wethouders kunnen de verbeelding wijzigen, indien sprake is van bedrijfsbeëindiging, in die zin dat de bestemming "Bedrijf" ongeacht of deze is voorzien van een aanduiding, mag worden gewijzigd in de bestemmingen "Wonen" (W) en "Tuin" (T); met dien verstande dat:

 • a. planwijziging niet mag leiden tot:
  • 1. een toename van het aantal woningen;
  • 2. een andere situering van eventueel aanwezige woningen;
  • 3. een verhoging van de maximaal toelaatbare goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen;
  • 4. afbreuk aan het Beschermd Stadsgezicht Noordweg;
 • b. het belang dat met de wijziging wordt gediend geen onevenredige afbreuk doet aan de gebruiksmogelijkheden van de in de nabijheid gelegen bestemmingen en functies.