direct naar inhoud van 1.2 Planopgave: consoliderend bestemmingsplan
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

1.2 Planopgave: consoliderend bestemmingsplan

De opgave van het bestemmingsplan 'Noordweg' omvat:

  • het juridisch vertalen van de aanwijzing Beschermd stadsgezicht Noordweg voor het bebouwd gebied en voor het ongebouwd gebied in het bestemmingsplan Buitengebied (aanwijzing 5 december 2007);
  • het vastleggen van (legaal) bestaand gebruik en bestaande functies in een actuele bestemmingsregeling.

Het gaat om een overwegend consoliderend bestemmingsplan. Ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen waarover planologische zekerheid bestaat (bijvoorbeeld doordat hiervoor een vrijstellingsprocedure is doorlopen) zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Bij een dergelijk consoliderend bestemmingsplan vervalt de noodzaak van onderzoek en toetsing met betrekking tot de planologische haalbaarheid en financieel-economische uitvoerbaarheid van (onderdelen uit) het plan. Wel zullen aanwezige waarden binnen het plangebied moeten worden vermeld en benoemd, maar er behoeven geen ontwikkelingen te worden getoetst op mogelijke gevolgen voor deze waarden.

Daarnaast worden in dit bestemmingsplan een nieuwe woning op het perceel Noordweg 367 en de ontwikkeling van een brandweerkazerne aan de President Rooseveltlaan mogelijk gemaakt. Voor deze ontwikkelingen zijn de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en opgenomen in dit bestemmingsplan.

Overeenkomstig de in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen verplichting heeft de watertoets plaatsgevonden. In relatie tot de bestemmingsregeling zijn voor zover relevant enkele milieuaspecten nagelopen en beoordeeld ten aanzien van in en nabij het plangebied aanwezige functies.