direct naar inhoud van 2.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

2.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Consolideren inclusief verandering/ ontwikkeling

Consolidatie van de huidige ruimtelijk-functionele situatie in het plangebied houdt enerzijds in het vastleggen van bijvoorbeeld voorkomende woningtypologieën, functies en waarden (voor zover relevant) en betekent anderzijds continuering van de reeds toegestane en / of aanvaardbare planologische mogelijkheden voor verandering en ontwikkeling van aanwezige gebruiksvormen (waaronder uitbreiding). Deze (uitbreidings)mogelijkheden blijven beperkt door potentiële conflicten met ruimtelijke en / of milieukwaliteiten, strijdigheden en onverenigbaarheid met gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen.

Voorts vindt daarbij voor de planologisch regeling zoveel mogelijk afstemming plaats op recente andere bestemmingsplannen van de gemeente.

Behouden functiemenging

Het algemene gemeentelijk beleid gericht op behoud van functiemenging in de woonomgeving (ten behoeve van waarborging en bevordering van de leefbaarheid en binnen randvoorwaarden voor milieu- en woonkwaliteit) wordt voortgezet. De aanwezigheid van de niet-woonfuncties, voor zover deze niet hinderlijk zijn voor de woonomgeving, is dan ook gewenst. Hiervoor is een flexibele bestemmingsregeling van belang voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten vanuit een woning. Het toelatingsbeleid en de bestemmingsregeling is afgestemd op het tegengaan van milieuhinder om zo de milieu- en woonkwaliteit te waarborgen. In paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op het reguleren van bestaande en toelaten van eventueel nieuwe (bedrijfs)activiteiten.

In relatie tot zorgvuldig ruimtegebruik is het echter goed denkbaar dat eventueel vrijkomende bedrijfslocaties worden benut voor woningen of voor niet-hinderlijke andere functies. Dit wordt per situatie beoordeeld en zo mogelijk wordt hieraan onder voorwaarden medewerking verleend via een afzonderlijke planologische procedure. Hiermee kan na beëindiging van de bedrijfsmatige activiteiten het gebruik van het perceel voor wonen (door de voormalige ondernemer of diens rechtmatige opvolger) worden gecontinueerd of mogelijk worden gemaakt. Overigens mag het gebruik maken van deze regeling niet leiden tot een toename van het aantal woningen binnen het plangebied.

Woningbouw Noordweg 367

Autobedrijf Schmitz is gevestigd aan Noordweg 355. Het bedrijf had Noordweg 367 in gebruik als opslagplaats voor auto's. De eigenaar van het autobedrijf wenst niet langer gebruik te maken van het perceel en de schuur voor opslag. De initiatiefnemer wil op het perceel een vrijstaande woning bouwen. Dit sluit aan op het hiervoor beschreven beleid dat de gemeente hanteert omtrent bedrijfsbestemmingen.

De bouwmassa van de vrijstaande woning zal ongeveer even groot zijn als de bouwmassa van de op dit moment aanwezige schuur. De vrijstaande woning zal worden gebouwd in de rooilijn van de woningen ten noorden van de te bouwen woning. Met de goot- en bouwhoogte wordt tevens aangesloten op de woningen die ten noorden liggen. Dit betekent een goothoogte van 5 meter en een bouwhoogte van 9 meter. De woning zal een diepe voortuin krijgen, overeenkomstig het historisch beeld van dit deel van de Noordweg.

Woningbouw tussen Noordweg en Willem Arondeusstraat

Tussen de Noordweg en de Willem Arondeusstraat worden drie woningen gerealiseerd. De woningen worden vrijstaand gerealiseerd in een bouwlaag met de mogelijkheid tot een steile kap. In bijlage 10 zijn de sectorale onderzoeken voor de realisatie van deze woningen opgenomen.

Brandweerkazerne President Rooseveltlaan

Aan de zuidzijde van de President Rooseveltlaan is een nieuwe brandweerkazerne voorzien. Op dit moment heeft de brandweer een tijdelijk pand aan de President Rooseveltlaan in gebruik. De brandweerkazerne heeft als dekkingsgebied Middelburg Noord. Een extra brandweerkazerne is noodzakelijk, omdat is gebleken dat de aanrijdtijden in Middelburg Noord niet gehaald werden.

Op dit moment is er nog geen concreet bouwplan voor de brandweerkazerne. Wel is bekend dat de oppervlakte tussen de 400 m² en 500 m² zal liggen. De bouwhoogte zal ten hoogste 7 meter bedragen.

Studie aanrijtijden

Bij de afweging voor een nieuwe locatie voor een brandweerkazerne spelen naast stedenbouwkundige afwegingen, ook afwegingen ten aanzien van de norm opkomsttijd. In 2006 is door middel van een locatiestudie aangetoond dat dit de beste locatie is voor de vestiging van de extra brandweerkazerne. Met name de kritische aanrijdtijden en goede bereikbaarheid van de brandweer hebben ertoe geleid dat de brandweerkazerne op deze locatie gewenst is. Enkele belangrijke en doorslaggevende overwegingen voor de gemeente zijn de volgende:

 • de centrale ligging in het verzorgingsgebied;
 • de beperkte opkomsttijden van de vrijwilligers;
 • snelle en veilige uitrukmogelijkheden;
 • een betere algehele dekking van Middelburg.

Daarnaast biedt de locatie voldoende ruimte voor de vestiging van de brandweerkazerne.

Bij de zoektocht naar een locatie voor de nieuwe kazerne is aangegeven dat de Sandberglaan de grens van het zoekgebied is. De vrijwilligers voor de post Middelburg-Noord wonen grotendeels ten oosten van de Sandberglaan. Zij zijn specifiek geworven met de gedachte dat de Sandberglaan de grens van het zoekgebied was. Als de vrijwilligers bij een oproep eerst de Sandberglaan moeten passeren om de brandweerkazerne te bereiken, zal de norm opkomsttijd niet gehaald kunnen worden.

Stedenbouwkundige afweging

Ook vanuit een ruimtelijk perspectief past de ontwikkeling van de brandweerkazerne op deze plaats. Deze locatie ligt aan de “binnenzijde” de (stadszijde) van de rondweg (in dit geval de President Rooseveltlaan). Het open gebied aan de stadszijde van de Rooseveltlaan valt uiteen in twee delen: het deel dat ruimtelijk een relatie heeft met de Seislaan en de Sprencklaan, en het gedeelte dat grenst aan het complex van Hof ter Veste.

Het gebied achter de Seislaan en Sprencklaan zal naar verwachting in de nabije toekomst worden bebouwd, het deel achter Hof ter Veste zal naar verwachting onbebouwd blijven. De brandweerkazerne wordt gebouwd op de grens van het (in de toekomst) bebouwde en onbebouwde gebied.

Het gebied valt in het 'bestaand bebouwd gebied' zoals aangegeven in het Omgevingsplan. In het provinciaal beleid is als taakstelling gesteld dat ontwikkelingen met name moeten plaatsvinden binnen het bestaand bebouwd gebied. De ontwikkeling van deze locatie past daarmee binnen het provinciaal beleid. In de Herijking van de Kwaliteitsatlas die op 18 januari 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld, is deze locatie weliswaar aangegeven als agrarisch gebied, maar de locatie maakt geen onderdeel uit van waardevol groengebied of van een groenboulevard.

Bij de locatiekeuze voor de brandweerkazerne is rekening gehouden met de plannen op tussen locatie van deze nieuw brandweerkazerne en de Noordweg een aantal nieuwe woningen te realiseren. Het gaat daarbij om een kleinschalige ontwikkeling. De plannen voor de bouw van deze woningen zijn echter nog niet zover gevorderd, dat deze al in het nieuwe bestemmingsplan voor de Noordweg opgenomen konden worden. Hoewel de locatie van de brandweerkazerne nu vrij ver van de bebouwing af lijkt te liggen, komt deze bij realisatie van de nieuwe woningen aansluitend aan bebouwing te liggen.

Omdat er enige haast is met het vinden van een permanente oplossing voor de brandweerkazerne, is er voor gekozen om deze ontwikkeling alvast mee te nemen in dit nieuwe bestemmingsplan voor de Noordweg. De haast voor de nieuwe locatie komt voort uit het feit dat de tijdelijke huisvesting van de brandweerkazerne in de agrarische loods aan de Noordweg niet voldoet aan de Arbo-eisen die aan een brandweerkazerne gesteld worden.

Vanuit een verkeerskundig oogpunt is de gekozen locatie zodanig dat met de uitrit voldoende afstand wordt gehouden tot de kruising met de Noordweg hetgeen de veiligheid ten goede komt.

In de landschappelijke inpassing van de kazerne is in het bestemmingsplan voorzien, door een groensingel rondom het bouwvlak in te tekenen. Deze groensingel wordt groen ingericht, waardoor de kazerne aan het oog wordt onttrokken.

Landschap en natuur

In de bijlage van het bestemmingsplan is een onderzoek opgenomen naar de effecten van de bouw van de kazerne op landschap en natuur. Conclusie van dit onderzoek is dat geen nadelige effecten te verwachten zijn. De conclusies van overige sectorale onderzoeken zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

Continueren/afstemmen beleid Nieuwe Economische Dragers (NED's)

Ter plaatse van voormalige agrarische bedrijven zijn beleidsmatig kleinschalige nevenactiviteiten (NED's) gewenst en planologisch mogelijk geacht. Dit kan gaan om een bestaande NED waarbij het agrarisch bedrijf is beëindigd of om een nieuwe NED bij een voormalig agrarisch bedrijf. In dit bestemmingsplan wordt hiermee aangesloten op het actuele beleid zoals dat is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied (2009) en het Omgevingsplan 2006-2012.

In het Omgevingsplan is het beleid NED (Nieuw economische dragers) opgenomen. De gemeente wordt de afwegingsruimte geboden om functies als NED voor wat betreft aard en invloed toe te staan in voormalige agrarische bedrijven. Voor het toelaten van NED's gelden de volgende criteria:

 • kleinschaligheid functies;
 • milieunormen van de Wet milieubeheer;
 • voorwaarden waterbeheerder aan afvalwaterlozingen;
 • geen onevenredige schadelijke gevolgen voor natuur en landschap;
 • geen belemmeringen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven;
 • geen onevenredige toename van de automobiliteit.

Regelmatig worden bij de gemeente initiatieven ingediend betreffende NED-ontwikkelingen. In navolging van het bestemmingsplan Buitengebied is gekozen om ook in voorliggend plangebied hierop aan te sluiten door ter plaatse van voormalige agrarische bedrijven NED-ontwikkelingen toe te staan.

Het gemeentebestuur neemt het provinciale beleid met betrekking tot de NED's over. Dit beleid wordt in de bestemmingsregeling vertaald. Gelet op de oppervlakte agrarische bedrijfsgebouwen op sommige agrarische bedrijven kan het toelaten van NED-functies binnen de bestaande gebouwen leiden tot relatief grootschalige bedrijfsvestigingen. In het bestemmingsplan wordt daarom de voorwaarde van kleinschaligheid opgenomen en uitgewerkt door middel van een aantal criteria.

In het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Middelburg is ook een gebiedszonering opgenomen. Deze zonering wordt ook voor voorliggend bestemmingsplan gehanteerd.

Behouden cultuurhistorische waarden

Behoud en versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden in het plangebied wordt van belang geacht. Essentiële cultuurhistorische gegevens en kwaliteiten worden daarom zoveel mogelijk vastgelegd in het bestemmingsplan.

Voor de Noordweg is in dit verband het behouden van het archeologisch erfgoed en het Beschermd Stadsgezicht Noordweg van belang.

Rekening houden met archeologische waarden

In aansluiting op het Verdrag van Valletta (Malta, 1992) en het provinciaal archeologiebeleid en overeenkomstig het gemeentelijk archeologie beleid (zie bijlage 3) wordt in dit bestemmingsplan de bescherming van het archeologisch erfgoed vastgelegd.

In een aantal delen van het plangebied is juridisch-planologische bescherming van eventueel aanwezige archeologisch waarden (waarmee bij ruimtelijke afwegingen moet rekening worden gehouden) aan de orde. Daarbij wordt opgemerkt dat binnen de IKAW-gebieden conform de Nota Archeologische Monumentenzorg Walcheren in vergelijking met de Wet Archeologische Monumentenzorg minder strengere ontheffingsregels gelden gezien het indicatieve karakter van de IKAW.

Beschermd Stadsgezicht Noordweg

De Noordweg en haar omgeving zijn op 5 december 2007 aangewezen als beschermd stadsgezicht. Ingevolge de Monumentenwet 1988 moet deze bescherming geëffectueerd worden in een hierop toegesneden bestemmingsplan. Doel van de aanwijzing als beschermd stadsgezicht is de karakteristieke, met historische ontwikkeling samenhangende, structuur en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als een zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen binnen het gebied. Beschermd Stadsgezicht Noordweg is deels vastgelegd in bestemmingsplan Buitengebied en verder in voorliggend bestemmingsplan Noordweg (zie figuur 2.1.).

afbeelding "i_NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99_0002.jpg"

Figuur 2.1. Beschermd Stadsgezicht Noordweg

Het plangebied omvat het deel van het beschermd stadsgezicht dat bestaat uit de lineaire structuur van de Noordweg tussen Middelburg en Sint Laurens. De meest waardevolle hoofdkenmerken worden gevormd door:

 • de licht kronkelende lineaire structuur van deze oude uitvalsweg;
 • de aan weerszijden daarvan aanwezige vrijwel aaneengesloten lintbebouwing met achterliggende open gebieden;
 • enkele veelal loodrecht op de Noordweg aansluitende zijpaden of –dreefjes. Aan de westzijde zijn dit de Hoogelandschewegje en de Leliëndaalsedreef en aan de oostzijde de Ooststraat, die doorloopt in het Brigdamsepad.

De volledige toelichting op de Aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht is opgenomen in bijlage 2.

Rijksmonumenten

In het plangebied bevinden zich twee beschermde rijksmonumenten, boerderij 'De Kersenburg' en hof 'Welgelegen'. Bescherming van de in het plangebied aanwezige karakteristieke gebiedskenmerken vindt plaats via het monumentenbeleid en de Monumentenwet 1988. Dit betekent dat bescherming in het bestemmingsplan niet meer aan de orde is.

Tabel 2.1. Overzicht rijksmonumenten

naam   adres   omschrijving  
'De Kersenburg'   Noordweg 381, Middelburg   vroeg 18e eeuwse boerderij van het Zeeuwse schuurtype  
hof 'Welgelegen'   Noordweg 402, Middelburg   woonhuis uit 1662  

Windmolen Sint Laurens

In Sint Laurens, ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied, staat een molenromp van windmolen De Hoop. Deze stellingmolen was in gebruik als korenmolen. In 2002 is deze molenromp aangewezen als rijksmonument. Er zijn geen concrete plannen bekend om deze molen volledig te herstellen en weer in bedrijf te nemen. In het bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die van invloed zijn op de cultuurhistorische waarden, het zicht of de windvang van de molen. In het bestemmingsplan Noordweg is dan ook geen bescherming nodig in de vorm van een molenbiotoop.

Behouden en versterken van groen- en watervoorzieningen

Bestaande groen- en waterelementen in het plangebied worden gewaarborgd voor zover die van belang zijn voor de ruimtelijke structurering en inpassing. Binnen het bestemmingsplan Noordweg gaat het hier ondermeer om de doorkijken naar de agrarische gebieden.