direct naar inhoud van 3.3 Ecologie
Plan: Noordweg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPNOW-OH99

3.3 Ecologie

In 2007 heeft voor de bouw van de brandweerkazerne aan de President Rooseveltlaan een beoordeling op mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden plaatsgevonden (bijlage 6). De functie van de onderzochte locatie is niet gewijzigd. Het onderzoek uit 2007 is dan ook nog steeds actueel.

Uit de betreffende beoordeling zijn de volgende conclusies getrokken.

Gebiedsbescherming

In de directe omgeving is geen Natura-2000 gebied aanwezig. Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde.

Soortbescherming

De werkzaamheden kunnen leiden tot een aantasting of verstoring van aanwezige wettelijk te beschermen broedvogels, zoogdieren en amfibieƫn. Door het toepassen van mitigerende maatregelen is verstoring van broedvogels uit te sluiten. In het plangebied zijn alleen algemene soorten zoogdieren en amfibieƫn aanwezig. Voor deze soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een vrijstelling. De rugstreeppad komt nu niet in het plangebied voor. Door het treffen van maatregelen is ook te voorkomen dat deze soort zich tijdens de bouwwerkzaamheden vestigt.

De aanvraag van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet nodig. De werkzaamheden mogen niet leiden tot een verstoring van broedvogels en er dient uit te worden gegaan van het principe van zorgvuldig handelen.